“Kukuriček 2016.” – zakup javnih površina

Objavljeno, 3.6.2016.
“Kukuriček 2016.” – zakup javnih površina

Na temelju članka 25. Statuta Udruge Kukurijek, Skupština Udruge Kukurijek 03. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

o uvjetima obavljanja trgovačkih, zabavnih i promidžbenih djelatnosti na javnim površinama za vrijeme održavanja manifestacije

“KUKURIČEK 2016.” 18. lipnja 2016. godine

 1. OPĆA ODREDBA

Odlukom se utvrđuju uvjeti i cijene na javnim površinama u vrijeme održavanja KUKURIČEKA 2016., u vremenu 18. lipnja 2016. godine.

 1. OPĆI UVJETI

Za vrijeme održavanja manifestacije KUKURIČEK 2016., dana 18. lipnja 2016. godine korisnici su dužni pridržavati se sljedećih uvjeta objavljenih od strane organizatora:

 1. Posjedovati važeću registraciju za obavljanje djelatnosti.
 2. Na vidnom mjestu postaviti naziv djelatnosti (obrt, tvrtku), adresu, OIB, ime i prezime nositelja djelatnosti.
 3. Štandovi, kućice, prikolice moraju biti estetski zadovoljavajući.
 4. Izlagači koji će izlagati na prostoru Starogradske ulice obavezno moraju biti obučeni u tradicionalni, narodni ili uz brand Picokijade kontekstualno povezani kostim. Prihvatljiva odjeća je narodna nošnja ili uz tradicionalni zanat pripadajuće odijelo.
 5. Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), dužni su u prijavi navesti okvirno koliko snage troše, te platiti dodatni paušalni iznos za potrošenu električnu energiju.
 6. Svaki korisnik dužan je osigurati ispravne produžne kablove za napajanje električnom energijom vlastitog izložbenog, prodajnog štanda.
 7. Po završetku manifestacije svaki zakupnik dužan je očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odložiti u za tu namjenu postavljene kontejnere.
 8. Ambalaža i kutije za vrijeme trajanja manifestacije ne smiju stajati neposredno uz štandove (vidi točka 3.), tako ni prikolice, transportna kolica, vozila i slično.
 9. Organizator manifestacije neće dozvoliti postavljanje štandova i izlaganje/prodaju predmeta koji ne zadovoljavaju navedene uvjete.
 10. Svi pravni subjekti koji ne ispunjavaju navedene uvjete i ne pridržavaju se pravila struke za obavljanje pojedine djelatnosti i pravila lijepog ponašanja, biti će udaljeni bez prava na povrat plaćenog iznosa.

III. CIJENA ZAKUPLJENOG PROSTORA

 1. Za pokretne štandove do 3 m2 (knjige, nakit, ljekovito bilje, promidžbeni materijali i slično) plaća se zakupnina od 150,00 kn po danu.
 2. Za prostor od 4 do 10 m2 plaća se zakupnina 200,00 kn po danu.
 3. Za prostor od 10 do 20 m2 plaća se 400,00 kn po danu.
 4. Za prodaju kokica, lepinja, šećerne vate i balona plaća se 200,00 kn po danu.

Ukoliko se na jednom izložbeno/prodajnom mjestu dodatno prodaju i kokice/lepinje (točka 4), kao i za slučaj da dvije pravne ili fizičke osobe koriste jedan prostor, plaća se za svaku djelatnost ili/i pravni subjekt pojedinačno (iznosi navedeni u točkama 1-4).

 1. Za postavljanje zabavnih igara (zračni tobogani, vrtuljci i sl.):

za površinu do 100 m2 plaća se iznos od 500,00 kn po danu.

za površinu od 100 do 200 m2 plaća se iznos od 800,00 kn po danu.

za površinu od 200 do 500 m2 plaća se 1.000,00 kn po danu.

 1. IV. CIJENA STRUJE

Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki započeti kilovat električne energije. Od organizatora ovlaštena osoba će provjeriti koliko pojedini izlagači troše.

 1. V. UPLATA

Od Organizatora ovlaštena osoba će provjeriti koliko pojedini izlagači troše. Ukupni iznos korisnici moraju uplatiti na žiroračun Zagrebačke banke, IBAN HR4023600001101635440 Udruga „Kukurijek“, S. Radića 1, OIB 9921480207, te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili skeniranu na e-mail kukuricekdjurdjevac@gmail.com najkasnije do 15. lipnja 2016. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

 1. VI. ZAHTJEV

Zahtjev za najam javne površine treba sadržavati: – naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– opis lokacije koju se želi iznajmiti

– broj kvadrata javne površine

– ukupna snaga svih trošila u kW

– kontakt odgovorne osobe

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija pravnog subjekta

– zahtjev je potrebito poslati na e-mail: kukuricekdjurdjevac@gmail.com